Facebook
X
X
List of Principals

List of Principals :

S.No Principal Name From To
1 Smt. P. Ratnavathi 25.07.1964 08.07.1965
2 Smt. P. Ratnavathi 09.07.1966  26.07.1966
3 Kum. K. V. Sivagamy 04.08.1966  15.07.1970
4 Kum. S. Ahmed Beebi 16.07.1970 07.07.1976
5 Smt. K. R. James 09.08.1976 06.08.1977
6 Kum. S. Ahmed Beebi 06.08.1977 19.08.1978
7 Kum. M. V. Rangamma 01.10.1978 05.07.1981
8 Smt. K. Hemalatha 06.07.1981 16.07.1986
9 Dr. C. Sarada Devi 30.07.1986 31.10.1988
10 Kum. K. Varalakshmi 01.11.1988 31.08.1991
11 Kum. K. Rukmini 08.11.1991 31.08.1992
12 Smt. V.  Sita Devi 02.07.1992 31.08.1995
13 Kum. K . Susheelamba 01.01.1996 30.06.1997
14 Sri. K. V. Raju 06.07.1997 30.11.1998
15 Dr. C. V. R. K. Murthy (FAC) 01.12.1998 21.02.2000
16 Smt. Md. Rahmathunnisa Begum (FAC) 22.02.2000 30.01.2001
17 Kum. E. Nagavalli Thayaru (FAC) 02.03.2001 03.04.2001
18 Smt. V. Vijaya Lakshmi (FAC) 04.04.2001 24.06.2001
19 Dr. G. Uma Devi (FAC) 25.06.2001 06.12.2001
20 Smt. K. Rathna Prasunamba (FAC) 01.07.2004 03.09.2004
21 Smt. K. Rathna Prasunamba (FAC) 01.07.2004 03.09.2004
22 Smt. G. Hema Prabha 04.09.2004 31.08.2005
23 Smt. B. Naveena Devi (FAC) 12.09.2004 31.10.2006
24 Dr. A. Sarada Devi (FAC) 03.11.2006 01.07.2017
25 Dr. A. Sarada Devi 02.07.2007 31.08.2013
26 Smt. A. Deva Kumari (FAC) 30.09.2013 13.11.2013
27 Dr. P. Venkateswarlu 14.11.2013 26.05.2013
28 Dr. C. Sailaja 03.09.2015 31.04.2017
29 Sri. B. Udaya Bhaskar Rao (FAC) 15.05.2017 26.05.2017
30 Dr. Ch. Masthanaiah 27.05.2017 31.03.2021
31 Dr. K. Padmaja (FAC) 01.04.2021 23.09.2021
32 Dr. D. Giri 25.09.2021 ------------